Stemverhouding bij besluitvorming in de ALV

Stemverhouding bij besluitvorming in de ALV

Het komt niet heel vaak voor, maar onlangs gebeurde het dan toch: in een ALV van een VvE waren 70 stemmen aanwezig dan wel vertegenwoordigd via een volmacht. Die 70 stemmen vormden een meerderheid. Er was dus sprake van een rechtsgeldige vergadering. Anders gezegd, er konden rechtsgeldige besluiten worden genomen. Bij de meeste voorstellen gebeurde dat met een overduidelijke meerderheid van stemmen. Over de uitslag kon geen misverstand bestaan. Echter, over één voorstel waren de meningen verdeeld: er waren 34 stemmen voor en 29 tegen. De overige zeven stemmen waren niet uitgebracht. Het voorstel is aangenomen, omdat er meer voorstanders dan tegenstanders waren. Logisch toch………

Maar heeft het bestuur hierin nu goed gehandeld? De meerderheid van stemmen is immers 36 (de helft plus 1). Dat is in deze kwestie niet gehaald.

Het antwoord op deze vraag is: Ja, het bestuur heeft goed gehandeld. Het voorstel is terecht aangenomen. In de laatste alinea van dit artikel ziet u waarom dit is zo is. Maar eerst leiden wij u kort door enkele wetten, bepalingen en artikelen heen.

Het wettelijk kader
In de wet, aktes van splitsing en de modelreglementen zijn diverse bepalingen opgenomen waaruit blijkt welke besluiten door welk orgaan van de VvE moeten worden genomen en welke meerderheid van stemmen geldt. Niet geregeld is hoe de stemmen moeten worden uitgebracht. Toch kan de wijze waarop gestemd wordt ook van invloed zijn op de uitkomst van datgene wat in stemming wordt gebracht. 

Stemgerechtigden
Stemgerechtigd zijn eigenaars of beperkt gerechtigden, zie artikel 47 MR 2006. Het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht door ieder van de eigenaars wordt in de akte vastgelegd. Artikel 49 MR 2006 dat iedere eigenaar hetzij in persoon hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde die al dan niet lid van de vereniging is gerechtigd is de ALV bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Huurders hebben geen stemrecht in de VvE. 

Wie bepaalt de wijze van stemmen?
De algemene ledenvergadering (ALV) zélf bepaalt hoe zij stemt. Zij kan al dan niet uit de eigenaars een dagvoorzitter benoemen die belast is met de leiding van de ALV, zie artikel 45 lid 5 MR 2006. Bij zijn afwezigheid is het aan de ALV om te bepalen wie de vergadering gaat leiden. Zo wordt geregeld dat de ALV als hoogste orgaan binnen de VvE onafhankelijk kan functioneren van het bestuur. De voorzitter van de ALV hoeft niet in het bestuur te zitten en kan zodoende onafhankelijk van het bestuur de leiding van de ALV op zich nemen. Deze voorzitter bepaalt in overleg met de ALV de wijze waarop de ALV stemt. De verkiezing van een voorzitter wordt geagendeerd en geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij meerdere kandidaten geeft artikel 50 lid 2 MR 2006 een bijzondere regeling.

Als het bestuur van de VvE de ALV voorzit, bepaalt ook het bestuur de wijze waarop de stemmen worden uitgebracht. Indien het bestuur echter belang heeft bij een bepaalde uitkomst van stemmen en daarvoor eveneens gebruik maakt van verschillende methodes van stemmen om zodoende te trachten de uitkomst in een voor haar gewenste zin te beïnvloeden, dan kan het wenselijk zijn dat de ALV met een eigen voorzitter de wijze van besluitvorming bepaalt. 

Wanneer is de meerderheid vóór?
In alle gevallen dient bij het stemmen te worden gevraagd wie vóór is, wie tegen is én wie zich onthoudt van stemming. Blanco stemmen, onthoudingen van stemmen en ongeldige stemmen worden niet tot de uitgebrachte stemmen gerekend, zie artikel 50 lid 1 MR 2006. In splitsingen waarin een quorumeis geldt, is meestal bepaald dat blanco stemmen slechts van betekenis zijn ter bepaling van het quorum. Indien meer dan de helft van de in de ALV uitgebrachte stemmen vóór is, dan is daarmee het besluit aangenomen. Dat is derhalve ook het geval indien dat aantal voorstemmen vanwege onthoudingen, blanco of ongeldige stemmen niet de helft van het totaal het aantal aanwezige stemmen overschrijdt.